Kategorie

Informacja

Artykuł 1. Zasady świadczenia usługi Newslettera

1. Newsletter jest bezpłatną i bezterminową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez AIDA s.c. (dalej ?Usługodawca?).

2. Usługa Newsletter polega na informowaniu przez Usługodawcę w drodze poczty elektronicznej o faktach i wydarzeniach mogących mieć związek z działalnością Usługodawcy, w szczególności w zakresie sprzedaży gadżetów reklamowych.

3. Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, aktualną ofertę gadżetów reklamowych oraz informacje dotyczące samej działalności Usługodawcy, oraz promocji, których organizatorem jest Usługodawca.

4. Informacje umieszczone w Newsletterze mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert w platformie AIDA.

5. Usługa świadczona jest na rzecz użytkowników Internetu, którzy prawidłowo podali na stronach AIDA posiadany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail) (zwanych dalej ?Użytkownikami?).

6. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi Newslettera oraz pozostali przedsiębiorcy, będący Użytkownikami platformy AIDA, wyrażają zgodę na otrzymywanie za jej pośrednictwem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym ofert dedykowanych.

7. Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie rodzi dla Użytkownika oraz Administratora innych wzajemnych zobowiązań, niż wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

Artykuł 2. Wymogi do świadczenia usługi Newslettera

W celu korzystania z usługi Newslettera wymagany jest komputer bądź urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna. Przeglądanie całości niektórych informacji przekazywanych drogą poczty elektronicznej może wymagać także posiadania standardowej przeglądarki internetowej.

Artykuł 3. Zawieszenie bądź zaprzestanie świadczenia usługi Newslettera

1. Każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera wysyłając rezygnację na adres e-mail Administratora.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

c) zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

Artykuł 4. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w ramach platformy AIDA przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w ramach platformy AIDA w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz artykułem 7 Regulaminu platformy zakupów grupowych AIDA, a także Polityką prywatności Usługodawcy.

Artykuł 6. Reklamacje

1. Reklamacja dotycząca świadczenia usługi Newslettera powinna być składana drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (w szczególności adres e-mail zgłoszony do wykonywania usługi), opisanie sytuacji będącej przyczyną reklamacji oraz wskazanie oczekiwanego sposobu jej rozwiązania.

3. Reklamacja jest rozstrzygana w terminie 14 dni, a rozstrzygnięcie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Artykuł 7. Zmiany Regulaminu

W przypadku zmiany Regulaminu Newslettera poinformuje o tym Użytkowników na stronach AIDA. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Administratora?.