Kategorie

Informacja

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

 1. AIDA s.c. z siedzibą w Poznaniu, jako administrator danych osobowych (zwana dalej ?Administratorem?) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych AIDA przez Użytkowników.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnione osoby.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Użytkowników, w celu przesłania informacji o ofercie AIDA i możliwości skorzystania z usług Administratora. Użytkownik przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich, o ile jest potrzebna, na przekazanie ich danych Administratorowi.

Artykuł 3. Gromadzenie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W celu dokonania rejestracji w AIDA Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wskazanych w artykule 2 Regulaminu platformy zakupów grupowych AIDA.
 3. W celu dokonania zakupu w ramach platformy AIDA, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wskazanych w artykule 3 ust. 6 Regulaminu platformy zakupów grupowych AIDA.
 4. W celu otrzymywania usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest podać poprawny adres swojej poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do przesyłania informacji o Administratorze i jego gadżetach reklamowych, a także w celach statystycznych.
 2. Dane kontaktowe Użytkownika używane są do celów informacyjnych, w szczególności w postaci świadczenia usługi newsletter, a także udostępnienia danych partnerom biznesowym Administratora i otrzymywania od nich informacji handlowych.
 3. W przypadku udziału Użytkowników w zorganizowanych przez Administratora konkursach, dane kontaktowe Użytkowników, wykorzystywane są do ich sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik, po zalogowaniu do platformy zakupów grupowych AIDA, ma wgląd do danych swojej firmy podanych podczas rejestracji, oraz ma możliwość ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania.
 2. Każdy Użytkownik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych swojej firmy lub żądania ich usunięcia.
 3. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w ust. 2 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania.
 4. Użytkownik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim ? w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa ? tylko za zgodą Użytkowników.